N_p H_ Ga Gang Ch_ng Hôi Options - By: Minerva Raine

Description : T_m Sàn Thép Grating Nhúng K_m CÔNG TY TNHH THE_P XÂY D__NG VA_ L___I HA_N TOA_N TÂM. Gi_y __ng kư kinh doanh s_: 0101871229 do S_ K_ ho_ch và __u t_ c_p ngày 27/8/2015. V_i ph__ng châm gía thành v_a, ch_t l__ng cao, _áp _ng nhanh hy v_ng nh_n ___c s_ h_p tác c_a quư khách hàng. Nhà máy s_n xu_t: Km3-QL3, C_u L_c Hà, H._ông Anh, Hà N_i.

___ng 25B, Khu Công Nghi_p Nh_n Tr_ch 2, H. Nh_n Tr_ch, __ng Nai, Vi_t Nam. Qu_n lư: Công ty TNHH T_ v_n __u t_ & Th__ng m_i Hà N_i _ MST: 0101469246 - Gi_y phép s_: 0102011723. ___c hi_n th_ cao nh_t, ___c ti_p c_n v_i khách hàng s_m nh_t. Ngoài ra, nh_n gia công c_p pha thép, k_t c_u thép, ván khuôn thép,.. theo yêu c_u.

Nhà Máy:Nhà Máy : C_m công nghi_p Qu_t __ng, Xă Qu_t __ng, Huy_n Th__ng Tín, Thành Ph_ Hà N_i. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHI_P - XÂY D_NG - HÀNG RÀO VILLA xin g_i l_i c_m _n __n s_ h_p tác b_n v_ng c_a quư khách hàng trong th_i gian qua, __ng th_i xin g_i l_i chào thân ái __n t_t c_ quư khách hàng ti_m n_ng mà trong t__ng lai s_ là __i tác c_a chúng tôi. N_i b_t h_n, g_n brand nhà tài tr_, brand công ty, ḍng text QC.

Nhà s_n xu_t và Bán t_m sàn grating, t_m grating, tam san grating mă k_m ch_t l__ng cao. S_n ph_m N_p h_ ga composite ___c x_ lư khô, s_ch b_i , r_, bên ngoài s_n nh_a m_u _en. S_n ph_m ___c làm b_ng thép SS400 theo tiêu chu_n JIS G3193, G3101 và thép m_ k_m nhúng nóng theo tiêu chu_n ASTM - A123, A123 M c_a M_.

Article Source : http://articlespromoter.com/

Author Resource : 57 yr old Other Spatial Scientist Roten from.

If you're ready to learn more regarding n_p h_ ga gang ch_ng hôi visit the web-site.