Cách Ch_a B_nh Th_n Kinh T_a - By: Jovita Zeller

Description : _au th_n kinh t_a là hi_n t__ng _au do dây th_n kinh hông b_ chèn ép ho_c t_n th__ng. _au dây th_n kinh t_a khi_n ng__i b_nh có c_m giác _au vùng l_ng d__i, _au hông, mông, chân _nh h__ng __n vi_c _i l_i và sinh ho_t c_a ng__i b_nh. Bài vi_t d__i _ây __ c_p __n cách ch_a b_nh th_n kinh t_a. Tri_u ch_ng ph_ bi_n nh_t c_a _au th_n kinh t_a là _au l_ng kéo dài, c_n _au lan d_n xu_ng hông, mông và chân c_a ng__i b_nh. C_n _au th__ng ch_ _nh h__ng __n m_t bên chân và _au n_ng h_n khi ng_i, ho, h_t h_i, g_n s_c_ Ng__i b_nh c_m th_y tê li_t, y_u không có s_c và ng_a ran _ chân. Các tri_u ch_ng này th__ng xu_t hi_n __t ng_t và kéo dài trong nhi_u ngày ho_c nhi_u tu_n khi_n ng__i b_nh không th_ sinh ho_t m_t cách b́nh th__ng. Tri_u ch_ng ph_ bi_n nh_t c_a _au th_n kinh t_a là _au l_ng kéo dài, c_n _au lan d_n xu_ng hông, mông và chân c_a ng__i b_nh.
Thoát v_ __a __m, h_p c_t s_ng, kh_i u c_t s_ng, ch_n th__ng ho_c nhi_m trùng và viêm kh_p thoái hóa c_t s_ng là hai nguyên nhân chính gây _au th_n kinh t_a. Khi b_ _au nh_c, ng__i b_nh c_n _i khám chuyên khoa __ t́m nguyên nhân và ___c _i_u tr_ k_p th_i, _úng cách. _i_u tr_ b_ng thu_c gi_m _au. Các lo_i thu_c gi_m _au th__ng ___c dùng trong _i_u tr_ th_n kinh t_a g_m: thu_c acetaminophen và các thu_c ch_ng viêm không steroid (NSAID) nh_ aspirin, ibuprofen, naproxen. Khi b_ _au nh_c, ng__i b_nh c_n _i khám chuyên khoa __ t́m nguyên nhân và ___c _i_u tr_ k_p th_i, _úng cách. Tiêm steroid: Trong tr__ng h_p n_ng, bác s_ có th_ tiêm steroid tr_c ti_p vào vùng c_t s_ng __ gi_m viêm. Ngoài ra có th_ tiêm tr_c ti_p vào khu v_c xung quanh dây th_n kinh hông. Ph_u thu_t: Trong tr__ng h_p _au th_n kinh t_a do thoát v_ __a __m gây _au n_ng th́ bác s_ có th_ ch_ __nh ph_u thu_t __ lo_i b_ ph_n __a __m gi_m áp l_c lên dây th_n kinh hông. Ch__m nóng ho_c l_nh: S_ d_ng mi_ng __m nóng ho_c n__c _á l_nh __ ch__m có th_ giúp gi_m _au. T_p v_t lư tr_ li_u: Ng__i b_nh có th_ tham kh_o ư ki_n c_a bác s_ __ ch_n ___c nh_ng bài t_p phù h_p. V_n __ng th_c s_ có th_ giúp gi_m _au và gi_m viêm r_t hi_u qu_. Nh_ng ph__ng pháp ch_n _oán và _i_u tr_ trên _ây ch_ mang tính ch_t tham kh_o.Châm c_u

"Ng__i hi_n th_y là ác,

"Pháp h_ _em an l_c,

CONTRA ACADEMIOS, __ ph_n __i thuy_t hoài nghi c_a hàn lâm tân vi_n Hy L_p

Tôi c_ c_m l_i ḍng n__c m_t và __ng lên; tôi ch_ hi_u nh_ng câu _ó là m_t l_nh Chúa truy_n cho tôi m_ Thánh Phaolô mà __c ngay _o_n th_y __u tiên. Tôi v_i vă tr_ l_i ch_ Alypius _ang ng_i, v́ khi tôi __ng d_y tôi _ă __ __y quy_n sách c_a Thánh Tông __. L_n này Augustin quy_t tâm hoàn toàn t_ b_ tr_n t_c, t_ b_ hôn nhân và nh_t __nh gia nh_p Giáo h_i Công giáo. C̣n vài tu_n n_a th́ h_t n_m h_c nên ngài c_ ti_p t_c d_y, r_i __n k_ ngh_ ngài xin t_ ch_c h_n. Cùng v_i m_ ngài, c_u _m "Thiên T_ng" (Adeodatus), vài ng__i b_n và m_y môn sinh, ngài _i ngh_ _ Cassiciacum, cách Milan 30 Km. _ _ó trong b_u khí tr_m m_c ngài d_n ḿnh ch_u phép R_a t_i, và vi_t nh_ng thiên "_àm tho_i tri_t h_c dialogues philosophiques" __u tiên. _ă __n lúc tôi ph_i ghi tên. Chúng tôi t_ b_ mi_n quê tr_ l_i _ô thành Milan. Alypius c_ng mu_n ___c tái sinh trong Chúa cùng lúc v_i tôi.


Anh _ă _n _ khiêm t_n x_ng h_p v_i nh_ng nhi_m tích c_a Chúa; anh nghiêm tr_ xác anh __n n_i anh _ă _i chân không trên __t Italia ph_ __y b_ng tuy_t; th_t là m_t truy_n l_ lùng. Chúng tôi cho con tr_ Adeodato _i theo, __a con xác th_t c_a t_i l_i. Chúa _ă ban nhi_u __c ân cho con tr_ này. M_i có 15 tu_i mà tài trí _ă tr_i v__t h_n nhi_u ng__i th_ giá và thông minh. V_y chúng tôi thâu nh_n c_u là ng__i __ng niên tu_ v_i chúng tôi trong ân _i_n c_a Chúa; tôi _ă __nh giáo d_c c_u theo quy lu_t Chúa. Chúng tôi lănh nh_n phép R_a t_i và n_i b_n kho_n v_ __i s_ng quá kh_ tan bi_n kh_i chúng tôi. Trong nh_ng ngày _ó tôi không bi_t chán ni_m hân hoan k_ di_u mà tôi c_m th_y khi suy xét __n ư Chúa thâm sâu __i v_i s_ r_i c_a nhân lo_i. Tôi _ă khóc lóc bi_t m_y khi nghe trong thánh ___ng c_a Chúa vang lên nh_ng _i_u hát ca văn du d__ng! Tôi c_m __ng quá!

Article Source : http://articlespromoter.com/

Author Resource : Hello, I'm Karri, a 21 year old from Wyening, Australia.
My hobbies include (but are not limited to) Homebrewing, Audiophilia and watching Modern Family.


If you liked this article and you would like to get even more info relating to sciatic nerve (trithoatvidiadem.net) kindly check out our own webpage.