Translate Page To German Tranlate Page To Spanish Translate Page To French Translate Page To Italian Translate Page To Japanese Translate Page To Korean Translate Page To Portuguese Translate Page To Chinese
  Number Times Read : 277    Word Count: 710  
Categories

Arts & Entertainment
Business
Career
Cars and Trucks
Celebrities
Communications
Computers
Culture and Society
Disease & Illness
Environment
Fashion
Finance
Food & Beverage
Health & Fitness
Hobbies
Home & Family
Inspirational
Internet Business
Legal
Online Shopping
Pets & Animals
Politics
Product Reviews
Recreation & Sports
Reference & Education
Religion
Self Improvement
Travel & Leisure
Vehicles
Womens Issues
Writing & Speaking
 


   

L_ Ra M_t Chính Th_c D_ án Bi_t Th_ FLC H_ Long[Valid RSS feed]  Category Rss Feed - http://articlespromoter.com/rss.php?rss=38
By : Audrea Mansergh    99 or more times read
Submitted 2016-12-28 11:00:25
Chi_u ngày 18/12/2016, t_i khách s_n M__ng Thanh Luxury- ___ng H_ Long, Ph__ng Băi Cháy - Thành ph_ H_ Long, T_p _oàn FLC _ă t_ ch_c L_ ra m_t chính th_c d_ án FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort - d_ án bi_t th_ ngh_ d__ng, c_n h_ khách s_n __ng c_p 5 sao __u tiên mà FLC __u t_ t_i Qu_ng Ninh.
[caption id="attachment_591" align="aligncenter" width="1500"] Qu_n th_ d_ án FLC H_ Long nh́n t_ trên cao.[/caption]


Tham d_ s_ ki_n có các lănh __o t_nh Qu_ng Ninh, lănh __o T_p _oàn FLC, lănh __o Liên minh __i lư phân ph_i d_ án FLC H_ Long, các phóng viên báo _ài __a ph__ng, Trung __ng. S_ ki_n _ă thu hút g_n 700 khách hàng t_i t_ Hà N_i, Qu_ng Ninh và các t_nh thành lân c_n.


Theo _ánh giá c_a các chuyên gia b_t __ng s_n: FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort là siêu qu_n th_ ngh_ d__ng _áng ___c mong __i nh_t d_p cu_i n_m 2016_ d_ án ___c ví nh_ "k_ quan" __ng gi_a k_ quan thiên nhiên th_ gi_i.


___c kh_i công t_ tháng 3 n_m 2016, FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort là d_ án ___c t_ v_n thi_t k_ và qu_n lư thi công b_i hàng lo_t nh_ng tên tu_i hàng __u th_ gi_i: Smich Curley, Flagstick (M_), R Design (Singapore), S Design(Tây Ban Nha), Atkins (Anh Qu_c), West Green Design (Canada)_
[caption id="attachment_592" align="aligncenter" width="1500"] Bi_t th_ sân Golf trên __i FLC H_ Long.[/caption]
T_i L_ ra m_t, Bà H__ng Tr_n Ki_u Dung _ T_ng Giám __c T_p _oàn FLC cho bi_t "__n v_i Qu_ng Ninh, chúng tôi mang khát v_ng __u t_ m_t d_ án t_m c_, __c _áo, __ng b_ và __ng c_p. Chúng tôi _ă ___c s_ ch_ __o sát sao c_a chính quy_n t_nh Qu_ng Ninh, s_ h_ tr_ ch_ __ng, tích c_c c_a các c_ quan chuyên môn, s_ __ng ḷng c_a nhân dân __a ph__ng và s_ lao __ng không m_t m_i c_a hàng ngàn k_ s_, công nhân, nhi_u h_ng m_c c_a d_ án s_ ___c __a vào khai thác v_n hành trong quư II/2017". V_i quy mô 157ha, t_ng m_c __u t_ lên __n 3.400 t_ __ng, FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort là qu_n th_ ngh_ d__ng 5 sao trên __i duy nh_t t_i trung tâm thành ph_ H_ Long, __a th_ "t_a s_n, h__ng h_i" và t_m nh́n bao quát toàn c_nh V_nh. D_ án s_ h_u h_n 260 c_n bi_t th_ vô cùng __c _áo, là ḍng s_n ph_m ch_a t_ng xu_t hi_n t_i th_ tr__ng B_S H_ Long: Bi_t th_ sân golf trên __i.


C_ng trong bu_i l_, Ông V_ V_n Di_n, Phó Ch_ t_ch t_nh Qu_ng Ninh _ánh giá cao tính chyên nghi_p c_a T_p _oàn FLC trong quá tŕnh tri_n khai d_ án FLC H_ Long. _ây là s_n ph_m du l_ch __c _áo, _n t__ng, n_m t_i v_ trí __c __a c_a thành ph_ H_ Long.
[caption id="attachment_593" align="aligncenter" width="1000"] G_n 700 khách __n d_ l_ ra m_t d_ án FLC H_ Long ngày 18/12/2016.[/caption]
Ông nh_n m_nh: Qu_ng Ninh là vùng __t có nhi_u ti_m n_ng, l_i th_ phát tri_n du l_ch. T_nh _ang __y nhanh ti_n __ hoàn thi_n h_ th_ng giao thông __ng b_. _i_u này s_ góp ph_n __a du khách trong n__c và qu_c t_ s_ __n v_i Qu_ng Ninh nhanh h_n.


Ngoài ra, d_ án c_ng ra m_t th_ tr__ng g_n 450 c_n h_ khách s_n 5 sao và m_t pḥng T_ng Th_ng - tr_ thành khách s_n __u tiên t_i Qu_ng Ninh có __ _i_u ki_n _ón ti_p các nguyên th_ qu_c gia.


N_m k_ bên sân golf r_ng g_n 100ha, bi_t th_ FLC H_ Long mang h_i h__ng thi_t k_ __a Trung H_i v_i mái tho_i, cao kho_ng 2-3 t_ng, có di_n tích 300m2 _ 600m2 và 1.500m2, ___c trang b_ __y __ n_i th_t sang tr_ng,cao c_p. __c bi_t, 100% các c_n bi_t th_ trong d_ án FLC H_ Long __u có b_ b_i riêng.


FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort s_ cung c_p 30+ d_ch v_ ti_n ích __t tiêu chu_n 5 sao nh_: Khu Tâm linh, khu Thi_n; H_m r__u trong nhà; Sân golf 18 h_ d_ng links ___c thi_t k_ b_i Schmidt Curley- nhà thi_t k_ sân golf l_ng danh th_ gi_i; Trung tâm H_i ngh_ qu_c t_ 1.500 ch_; H_ th_ng nhà hàng Á-Âu, quán bar; Spa & Fitness; D_ch v_ an ninh toàn khu; Ch_m sóc s_c kh_e t_i nhà; ch_m sóc cây xanh và d_n pḥng .v.v.


_ây là l_n __u tiên d_ án ___c chính th_c gi_i thi_u t_i _ông __o gi_i truy_n thông, quư khách hàng và các nhà __u t_ b_i ch_ __u t_ _ T_p _oàn FLC Group cùng Liên minh các __i lư phân ph_i Diamond Invest Holding - Nguy_n Minh Land_ Trueland. D_ ki_n, FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort d_ ki_n m_ bán chính th_c quư I n_m 2017 và ___c k_ v_ng s_ t_o nên m_t c_ng __ng __ng c_p th__ng l_u v__ng gi_.


__ bi_t thêm thông tin d_ án, vui ḷng liên h_:


Công ty c_ Ph_n __u T_ __a _c Nguy_n Minh.


__a ch_: Pḥng giao d_ch d_ án FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort
Ṭa nhà H_ Long Center, 162 ___ng Lê Thánh Tông, B_ch __ng, H_ Long.
Hotline: _0965 91 1515  / 0936 32 15 15.

- Chung cu Rivera Park Ha Noi 69 V_ Tr_ng Ph_ng
- Chung cu Eco Green Tower k_t n_i giao thông thu_n ti_n v_i hàng lo_t tuy_n ___ng _ă và _ang ___c m_ r_ng
- chung c_ mbland golden field m_ _́nh ch_ __u t_ MBland
- chung c_ aqua spring v_ trí __p t_i qu_n Thanh Xuân
- ti_n ích flc h_ long
- Thông tin flc ha dong
- Website dang tin nha dat t_i Hà N_i
- Thông tin green bay h_ long
Author Resource:- - flc ha long, you can contact us at our own web-page.
Article From Articles Promoter Article Directory

HTML Ready Article. Click on the "Copy" button to copy into your clipboard.
Firefox users please select/copy/paste as usual
New Members
select
Sign up
select
learn more
Affiliate Sign in
Affiliate Sign In
 
Nav Menu
Home
Login
Submit Articles
Submission Guidelines
Top Articles
Link Directory
About Us
Contact Us
Privacy Policy
RSS Feeds

Actions
Print This Article
Add To Favorites

 

Free Article Submission

Website Security Test