Translate Page To German Tranlate Page To Spanish Translate Page To French Translate Page To Italian Translate Page To Japanese Translate Page To Korean Translate Page To Portuguese Translate Page To Chinese
  Number Times Read : 346    Word Count: 710  
Categories

Arts & Entertainment
Business
Career
Cars and Trucks
Celebrities
Communications
Computers
Culture and Society
Disease & Illness
Environment
Fashion
Finance
Food & Beverage
Health & Fitness
Hobbies
Home & Family
Inspirational
Internet Business
Legal
Online Shopping
Pets & Animals
Politics
Product Reviews
Recreation & Sports
Reference & Education
Religion
Self Improvement
Travel & Leisure
Vehicles
Womens Issues
Writing & Speaking
 


   

Bir Izmir Escort'un Ya_anm__ Escort Hikayesi[Valid RSS feed]  Category Rss Feed - http://articlespromoter.com/rss.php?rss=319
By : Stephaine Schreffler    99 or more times read
Submitted 2016-09-21 21:29:44

_zmir Escort Hayat_mda Gerçek Hikayem

Dürüst olmak gerekirse, _zmir escort'u olaca__m_n hiç hayalini kurmam__t_m. Tamam, belki  erkeklerin cüzdanlar_yla beni becermek için s_raya girdi_inin fantezisini kurdum ancak hiç bir zaman bunun ötesine gitmedim. Peki _zmir escort'lar_n_n aras_na nas_l kat_ld_m? _ansl_s_n_z ki, bugün tam olarak anlataca__m konu bu.
http://www.izmirescortbizim.com/ taraf_ndan ortaya ç_kar_ld_.


Arkada_lar_mla öylesine s_radan bir cuma ak_am_yd__ehre gezintiye ç_kt___mda genelde dar ve seksi k_yafetler giyerim, bugün de onlardan farkl_ de_ildi. Uzun, çekici bir adam barda bana do_ru yürüdü ve bana bir içki _smarlamay_ teklif etti. S_k_ pantolonunun içindeki aleti hayal etmek beni zaten onunle sevi_mek için orada, o anda k_vama getirmi_ti. Biraz sonra onun evine dönmü_tük ve ben dizlerimin üstünde ona hayat_n_n oral seksinin yap_yordum. Her zaman oral seks becerilerimle gurur duymu_umdur ancak bu gece bamba_kayd_m._zmir Escort olmak pahabiliçemezdi.
Az buçuk bildi_im kadar_yla bay yak___kl_ asl_nda _zmir escort yeti_tiricilerinden biriydi. _kimizde yorulup, terledi_imizde bana bir du_ almam_ önerdi ve ben du_tan döndü_ümde elinde yüzlerce lirayla masaya oturmu_tu. "Bu ne için?" dedim kekeleyerek. "Daha önce hiç dü_ündün mü bilmiyorum ancak yeteneklerin ve güzelli_inle ancak bu yetenekler ve güzellikle çok kazanabilirsin. Ben sana bir _ans vermek istiyorum bu konuda." diye cevap verdi.Bu _ekilde _zmir escort'lar_ndan biri olma yolu bana aç_ld_.

_zmir Escortluk Hayat_Kay_tlara geçsin diye söylüyorum, bugün bulundu_um yere gelmem o kadar da kolay de_ildi. Elbette, mü_terilerim o kadar iyi de_ildi, ancak onlar sayesinde en iyilerinden biri olmay_ ö_rendim. _imdi sadece daha önce rahat hissetti_im ki_ilerle mesajla__yorum, bulu_mak için bir yer ayarl_yorum. Genelde aç_k mekanlar_ tercih ediyorum, bildi_iniz üzere, güvenlik durumlar_ için. Geçen ak_am azg_nl_kla beni bekleyen _ehirdeki ünlü bir politikac_yla bulu_mak için randevu yerine gittim.(Kim oldu_unu söylememe elbette imkan yok.)
Genelde bulu_tuktan sonra bir iki kadeh içmek için yak_n bir yere gideriz. Bu ak_amki gidece_imiz yeri seçme konusunu partnerime b_rakt_m. Sizi götürdü_ü yere sizescore ne _smarlad___na bakarak gecenin nas_l geçece_ini az çok kestirebilirsiniz. Genelde bir viski al_r_m, viskinin tad_n_ hep sevmi_imdir. Bulu_tu_um ki_iler genelde _arap içtikleri için bu karar_ma ço_u zaman _a__r_rlar. Geçen gece için bulu_tu_um ki_i biraz aceleciydi bu yüzden k_sa sürede elektriklendik ve kendimizi hotel merdivenlerinde bulduk.
Baz_ erkeklerin ne kadar heyecanl_ olduklar_n_ görseniz -özellikle daha önce _zmir escort'la bulu_mad_ysa- çok _a__r_rs_n_z. Bu tür durumlarda genellikle ipleri kendi elime al_r efsanevi oral seks yeteneklerimle an_nda k_vama getiririm. Bu noktadan sonra kar__mdaki ne isterse yapar_m. Erkeklere bir not olarak belirtmeliyim ki, e_er siz de beni k_vama getirebilirseniz yapamayaca__m bir _ey olmad___n_ göreceksiniz. _zmir escort'lardan en iyilerinden biri olmad___m bir hayat_ gerçekten hayal edemiyorum,izmir escort olmak çok büyük bir haz.

http://www.izmirescortbizim.com/
Author Resource:- süpermi_ the ucuz.|
Thx :) https://twitter.com/katalogizm
Article From Articles Promoter Article Directory

HTML Ready Article. Click on the "Copy" button to copy into your clipboard.
Firefox users please select/copy/paste as usual
New Members
select
Sign up
select
learn more
Affiliate Sign in
Affiliate Sign In
 
Nav Menu
Home
Login
Submit Articles
Submission Guidelines
Top Articles
Link Directory
About Us
Contact Us
Privacy Policy
RSS Feeds

Actions
Print This Article
Add To Favorites

 

Free Article Submission

Website Security Test